Om Surte Hamn

Vattendjupet är 5,3 meter och den totala kajlängden för lossning och lastning av fartyg upp till 4000 DWT. Hamnen har krankapacitet för lyft på 8 ton. Den årliga godsomsättningen överstiger 200 000 ton, fördelat på ca 100 anlöp.

Småbulkhanteringen är i stark tillväxt. För att möta efterfrågan har kapaciteten ökats med en utbyggnad av hamnen och en investering i en mobil Multidocker-kran med en räckvidd på 20,4 meter.

Bulkgods som hanteras består t ex av sand, grus, sten, virke, cement, salt, biobränslen, metaller, skrot, jordmassor samt styckegods. 

I anslutning till hamnen finns lagringsresurser med bland annat en låst och bevakad magasinsyta på 18 000 kvadratmeter. Hamnverksamheten är också direkt kopplad till transporttjänster för frakter från såväl inom som utom regionen.

Den första hamnen byggdes av Surte Glasbruk för mer än hundra år sedan. 1950-51 fick hamnen sitt nuvarande utseende för intransporter av råvaror och uttransport av färdiga glasprodukter. Verksamheten pågick ända till 1978 då glasbruket lades ner.

Surte Hamn har i sin nuvarande form sin grund i den verksamhet Surte Åkeri byggt upp de senaste 40 åren med unika transportupplägg där hamn, hamnkran och mycket stora lagringsutrymmen ingår. Kunderna erbjuds transporter från dörr till dörr även från länder ute i Europa med mellanlagring där så är lämpligt.